PC网站

PC网站

PC (personal computer)是指个人计算机。
PC端网站指电脑端登录的网站,一般以www开头。
与之对应的是移动端网站,也称WAP端,网站一般以wap开头。
相关话题
侧身北望
话题优秀回答者
53 问题